Säker fillagring i hemmiljö : Hur säkrar man upp fillagring i en hemmiljö?

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

Sammanfattning: I det här arbetet har författarna valt att fokusera på lagringssäkerhet ur synvinkelnhemmiljö. För att kunna ge målgruppen någon form av riktlinje definieras olika kravpå säkerhet och lagring från författarnas sida att utgå från vid diskussion och arbetetsupplägg. Arbetet inriktar sig på vad det finns för möjligheter för att kunna säkra uppde olika formerna av lagringsmöjligheter. Är det möjligt att göra? Vilka källor kanman förvänta sig att målgruppen använder för att lösa de här problemen? Genom attstudera tidigare forskning och göra omfattande dokumentstudier kommer författarnafram till vad som kan vara lämpligt att använda i en hemmiljö för säker fillagring.Arbetet mynnar ut i ett resultat med vad de olika lagringslösningarna och lagringstjänsternaklarar av för krav samt vad de klarar av för olika funktioner. Det finns ävenen form av rekommendation för användaren vad som kan vara en lämplig väg att gå,dock inte ett direkt svar på hur denna skall se ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)