Varför väljer små aktiebolag revision trots den avskaffade revisionsplikten? : En jämförande studie mellan fyra små aktiebolag och deras val av frivillig revision

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: År 2010 infördes en lagändring som innebar att små aktiebolag i Sverige inte längre omfattas av revisionsplikt. Detta innebär att revisionen är frivillig för de aktiebolag som under två räkenskapsår inte överstiger två av gränsvärdena för revisionsplikt, 3 miljoner kronor i nettoomsättning, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och medelantal tre anställda. Trots detta väljer ändå små företag att bli reviderade av revisorer. Detta antyder på att små företag upplever fördelar med revisionstjänsten. Syften med studien var därmed att skapa förståelse till varför ägare i små företag väljer revision. Genom en analysmodell med de teoretiska begreppen trygghet, säkerhet, kvalitet, rådgivning och förtroende har studiens frågeställning och syfte kunnat besvaras. Resultatet bygger på en kvalitativ metod som utgår från ett ägarperspektiv där fyra stycken enmansföretag som bedriver olika konsultverksamheter har intervjuats för att identifiera och jämföra deras upplevda fördelar med revision. Resultatet visar att det finns ett antal drivkrafter som driver ägare i små företag till att använda sig av revision. Det har visat sig att det främst är ägarnas egna känsla av trygghet som motiverat deras val. Tryggheten som ägarna erhåller från revisorns rådgivning har även varit i fokus då ägarna, enligt dem själva, besitter en begränsad kunskap inom ekonomi och redovisning. Studien har även kunnat visa att endast Skatteverket är en intressent som påverkat ägarnas val. Resultatet visar att små företag vill visa trygghet och tillförlitlighet gentemot Skatteverket främst för att hålla dem på avstånd. Studiens slutsats är att det framförallt är en inneboende känsla av trygghet hos ägaren själv som driver små företag till att använda sig av revision, trots den avskaffade revisionsplikten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)