”Det är verkligen slöseri med lärarens redan snäva tid”

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Detta är en studie som undersöker vilka arbetsuppgifter grundskollärare utför på sin arbetsplats, vilka typ av arbeten som tar mycket plats samt om detta är något som påverkar lärarens kvalitativa arbete med koppling till professionsteorin. Syftet med studien är att belysa vad för arbetsuppgifter som lärare utför i praktiken på deras arbetsplats. I och med att lärare är ett professionellt yrke, med universitetsutbildning och legitimation som krävs för att kunna utföra alla de kvalitativa arbetsuppgifter som en lärare kan utföra. De frågeställningar som studien syftar till att analysera är vilka arbetsuppgifter som grundskollärare utför på sin arbetsplats, vilka arbetsuppgifter som de anser tillhöra läraryrket och hur mycket tid grundskollärare lägger på sina arbetsuppgifter. Den sista frågan som kommer att analyseras är om det skiljer det sig åt mellan F–3, 4–6 och 7–9 beträffande deras arbetsuppgifter. Studien genomfördes med en enkät som skickades ut till tre olika Facebook-grupper, vars medlemmar bestod av lärare. Analysen gjordes genom statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) och kalkylprogrammet Excel där korstabulering och cirkeldiagram illustrerar resultatet. Resultatet visade bland annat att lärare i F–3 utför icke-kvalitativa lärararbeten i större utsträckning, medan lärare i 4–6 utför semikvalitativa lärararbeten och lärare i 7– 9 utför kvalitativa lärararbeten i större grad än de andra. Sammanlagt utförs 27% av lärares arbetstid på arbetsuppgifter som är icke-kvalitativa och att de kvalitativa arbetsuppgifterna tar 37% av lärarens arbetstid. Frågan är om det är tillräckligt för ett kvalitativdrivande arbete? Uppsatsen kommer även att koppla professionsteorin till resultatet och försöka synliggöra de mönster som framkommer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)