Hållbart byggande : för både kund och entreprenör

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Hållbar utveckling handlar om hur ekonomisk, social och ekologisk utveckling behöver samspela för att föra vidare vår planet i gott skick till kommande generationer. Regeringen ger direktiv om att samhällsplaneringen skall ske så att en god livsmiljö och en långsiktig hushållning med energi och resurser främjas samt underlätta för byggande och ekonomisk utveckling. Därför är det viktigt för bygg- och teknikkonsultföretag att aktualisera sig och komma med nya lösningar som både är kostnadseffektiva och energisparande för kund och entreprenör. Denna rapports syfte är att undersöka hur två olika typer av ventilationssystem påverkar investeringskostnad, energianvändning, växthusgasutsläpp och uthyrningsbarheten av kontorsyta samt hur denna analys kan bidra till ett mer hållbart byggande. Ventilationssystemen som undersöks är ett med variabelt luftflöde (VAV) och ett med konstant luftflöde (CAV). Analysen utförs genom att undersöka kompletta kostnadskalkyler, energiberäkningar och systemhandlingar med rambeskrivning som tillhandahålls av Bengt Dahlgren AB för två byggnader med respektive ventilationssystem. Utifrån dessa underlag undersöks total investeringskostnad för systemen, energianvändning på årsbasis, livscykelkostnad och flexibiliteten i systemen med potentiell uthyrningsbar yta för fastigheten. För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan systemen appliceras värdena från båda systemen på en typbyggnad. Resultatet visar att VAV-systemet ger lägst investeringskostnad, energianvändning, livscykelkostnad och klimatpåverkan i typbyggnaden. CAV-systemet ger bäst uthyrningsbarhet. Slutsatsen som kan dras är att ett VAV-system har övervägande fördelar gentemot ett CAV-system.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)