Förbränning av slam i Rottneros bruks barkpanna : Framtagande av bränslemix bestående av slam, flis och bark

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

Författare: Anton Larsson; [2016]

Nyckelord: Förbränning; Slam; Panna;

Sammanfattning: Examensarbetet är utfört i Rottneros bruks barkpanna och syftet med arbetet är att genom provkörningar och beräkningar, tillslut finna hur mycket slam som är praktiskt möjligt att blanda in i bränslemixen till pannan. Intresset i att elda slam är idag väldigt stort hos producenter av slam, då istället för att skicka iväg slammet för hantering kan en förbränning hos dem själva istället göras. Det stora intresset i att elda slammet själv, ligger i att på det sättet kan stora ekonomiska besparingar göras. Eftersom Rottneros bruk får slam som restprodukt från deras reningsverk, blir detta även aktuellt hos dem. Rottneros Bruk har idag ett företag som kommer och hämtar allt slam, behovet för detta skulle kunna efter denna studie minska.   Målet med studien är att hitta en bränslemix till pannan med så stor slamhalt som är praktiskt möjlig. Detta för att den ekonomiska besparingen ska bli så stor som möjligt, då besparingen ökar med andelen slam som går att blanda in i bränslemixen. För att en maximalt fungerande slammängd i bränslemixen ska vara acceptabel, krävs det att både bränslemixen är körvänlig i pannan samt att kraven på utsläppen uppfylls. Körbarheten innefattar att effekten, temperaturen samt slaggbildningen i pannan ligger på en sådan nivå att de inte blir problematiskt. När det kommer till miljöaspekten krävs det att så kallade gränsvärden för NOx och CO utsläpp inte överskrids. Dessa gränsvärden är unika för Rottneros bruk, som i sin tur får konsekvenser i form av böter ifall dem överskrids.        För att kunna lösa detta har provkörningar och beräkningar gjorts hos pannan.  Provkörningarna som genomförts har haft olika slammängder samt torrhalter på bränslemixen, för att på detta sätt se hur pannan reagerar under olika förhållanden. Genom beräkningar och data ifrån provkörningarna kan ett framtagande göras för hur mycket slam som går att blanda in i bränslemixen.   Det resultat som fås från denna studie säger att en fungerande bränslemix till pannan kan ha en maximal slaminblandning på 1,5-2 procent. Med denna mängd slam i bränslemixen kommer en årlig besparing för Rottneros bruk ligga på 207,6-276,9 kkr/år. Bränslemixen kommer både uppfylla gränsvärdena för utsläpp av NOx och CO samt att körbarheten i pannan kommer vara acceptabel. Den låga inbladningen av slam beror först och främst på att utsläppen av NOx annars kommer överskridas, detta på grund av att kvävet i slammet. Torrhalten hos bränslet har även ett stort inflytande på hur stora utsläppen blir av NOx och CO. Då torrhalten hos slammet, flisen och barken varierar, är detta något som hänsyn har tagits till då den maximala slaminblandingen hos bränslemixen tagits fram.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)