Krigets dolda brott mot mänskligheten - En studie om kvinnors rättsliga skydd mot våldtäkter i väpnade konflikter med särskilt fokus på The Prosecutor v. Bosco Ntaganda

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Den 8 juli 2019 meddelade ICC en fällande dom mot kongolesiske befälhavaren Bosco Ntaganda som var åtalad för bland annat våldtäkt som brott mot mänskligheten. I mars 2021 fastställdes den överklagade domen av ICC:s appellationskammare och blev således den första i historien att döma en enskild individ till personligt ansvar för bland annat våldtäkt som brott mot mänskligheten. Sexuellt våld i väpnade konflikter har sedan 1990-talet varit ett högaktuellt ämne inom folkrättsliga kretsar och har bland annat resulterat i grundandet av den permanenta internationella brottsmålsdomstol ICC år 2002. Uppsatsens syftar till att lyfta fram rättsutvecklingen vad gäller synen på sexuellt våld i väpnade konflikter, mer specifikt våldtäkt, och arbetet bakom ICC:s definition av brottet. Vidare ämnar uppsatsen utreda fallet Ntaganda, i syfte att undersöka rättsfallets betydelse för kvinnors rättsliga skydd mot sexuellt våld i väpnade konflikter. Utifrån ett rättsutvecklingsperspektiv analyseras kvinnors rättsliga skydd mot våldtäkter i väpnade konflikter från andra världskriget fram till ICC:s grundande. Uppsatsen påvisar att utvecklingen av våldtäktsdefinitionen har haft stort inflytande från ad hoc-tribunalernas rättspraxis under 1990-talet och att arbetet bakom ICC:s definitionen varit tidskrävande och omtvistligt. Vidare visar uppsatsen att brottselementen har orsakat och än idag orsakar meningsskiljaktigheter inom den internationella straffrätten och att fallet Ntaganda har betydelse för synliggörandet av sexuellt våld i väpnade konflikter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)