Beslutsprocesser vid näthandel : Fyra narrativ

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Människor fattar inte alltid optimala och rationella beslut, och det finns olika teorier som förklarar dessa mer irrationella beslutsprocesser. Naturalistiskt beslutsfattande handlar om att undersöka hur människor faktiskt fattar beslut i verkliga situationer. Studien ämnade att kvalitativt undersöka hur beslutsprocessen vid näthandel av kläder och skor kan se ut. I studien ingick fyra personer i åldrarna 19 till 36 år. Studien bestod av två delar; en observationsdel där deltagaren skulle leta upp ett plagg hen skulle vilja köpa, samtidigt som hen tänkte högt med think aloud-metoden, samt en avslutande intervjudel med öppna intervjufrågor. Tran- skriberingarna analyserades med en narrativ analys. Studien resulterade i fyra olika berättelser och beslutsprocesser; en om att shoppa utifrån behov och intresse, en om att söka information, en om att shoppa under kort tid och impulsivt och en om att shoppa under kort tid och vara obeslutsam länge. Det visade att beslutsprocessen vid näthandel inte var enbart rationell och bland annat påverkades av hur deltagarna hanterade den stora mängden information de fick på nätet, vilken motivation de hade till shoppingen samt vilket mål de hade med den. Näthandel verkade dessutom innefatta mer än att bara göra ett köp. Att undersöka en så komplex process genom naturalistiskt beslutsfattande kan alltså ge unika insikter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)