Ingen är ett oskrivet blad- en intervjustudie om lärares uppfattningar om att stärka nyanlända elevers ordförråd och genomföra kartläggning av deras kunskaper.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: I dagens samhälle finns människor med olika kulturell och språklig bakgrund. Anledningarnatill varför människor söker asyl i Sverige är olika från person till person. Den plats där allanyanlända barn kommer mötas och där alla ska få samma möjligheter är i skolan. För atttillmötes gå en mer inkluderande skola. För vissa nyanlända elever sker deras första möte medden svenska skolan i förberedelseklasser. Majoriteten av lärarna de möter där är utbildadeinom svenska som andraspråk (SvA) och har flera års erfarenhet inom läraryrket. Den härstudien utgår från fem lärare, vilka var och en har arbetat flera år med undervisning avnyanlända elever. Studien har två fokuspunkter varav den ena fokuserar på hur lärarnautformar sin undervisning för att utöka nyanlända elevers ordförråd inom ämnet svenska. Föratt eleverna under sin tid i förberedelseklass ska utöka sitt ordförråd maximalt arbetar lärarnamed upprepande moment, läxor som involverar elevens vardag, dialoger och enundervisningsmetod som i viss mån faller in i begreppet translanguaging. Den andrafokuserar på vilka uppfattningar lärarna har om den obligatoriska kartläggningens utförandeoch dess betydelse för elevens fortsatta undervisning samt överlämning till ordinarie klass.Studiens resultat visar att lärarna har olika syn på kartläggningens svårigheter vilket leder tillatt de utgår från processen på olika sätt. Vid överlämningen kan inte den mottagande lärarenutgå enbart från den obligatoriska kartläggningen då den inte ger en helhet av eleven. På detvå skolor som den här undersökningen har genomförts arbetas det med något som en avskolorna har benämnt som observerande kartläggning. Syftet med den observerandekartläggningen är att ge mottagande lärare vid den ordinarie klassen ett mera komplettunderlag gällande den nyanlända eleven. För att inhämta data har denna kvalitativa studieutgått från intervjuer på de två aktuella skolorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)