Upplevelser av att vara närstående till en person med bipolär sjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom där en individ pendlar mellan maniska, hypomana och depressiva skov. Att leva med bipolär sjukdom har stor påverkan på livskvalité för personen med sjukdomen men påverkar även närstående. De närstående upplever en ökad belastning samt psykisk och fysisk ohälsa relaterat till psykisk sjukdom. Syfte: Att beskriva upplevelser av att vara närstående till personer med bipolär sjukdom. Metod: Denna uppsats är en litteraturöversikt baserat på 12 vetenskapliga artiklar. Dessa är hämtade i databaserna (Cinahl, PubMed & PsycINFO) och är noggrant analyserade. Resultat: Närståendes upplevelse delas in i fyra huvudkategorier: Att känna sig ensam och isolerad, den upplevda bördan, positiva upplevelser och tankar, vården och dess bemötande. Slutsats: Bördan att vara närstående är framstående där bland annat isolering och det sociala livet påverkas. Känslor såsom skuld och skam hos den närstående är tydlig och bidrar till exempel till självtvivel och påverkan på närståendes psykiska hälsa. Därmed är det av stor vikt att sjuksköterskor erhåller kunskap om närståendes upplevelser för att kunna erbjuda en bättre vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)