Tvärkulturella Affärsrelationer - i samspel mellan Sverige och Italien

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet för studien är att undersöka i vilken utsträckning som nationella och organisatoriska kulturbetingade beteendemönster påverkar internationella affärstransaktioner. Därutöver granska likheter respektive skillnader vid interaktion mellan affärsgränserna Sverige och Italien, samt försöka förstå dessas ursprung. Studien baseras utifrån en fallstudie på ett svenskt livsmedelimportföretag, där kvalitativa intervjuer genomfördes. Dessa utfärdades i huvudsak på personbasis och därutöver gjordes ett antal datorstödda intervjuer. För att kombinera den teoretiska referensramen och empirin antogs en abduktiv forskningsansats. Den teoretiska referensramens huvudfokus utgår ifrån definitionen av nationell- respektive organisationskultur. Denna diskussion mynnar vidare ut i internationella affärstransaktioner. Dessutom ges en ämneslitterär beskrivning av svenska respektive italienska individers kulturella särdrag. När det rör sig om det empiriska materailet ges en fallföretagspresentation och därefter följer en sammanställning av intervjuernas huvuddrag. Dessa är uppdelade i flertalet teman – monetära medel, affärsrelationer, produktkvalitet, samt nationell- och organisationskultur. Studiens resultat påvisar att parterna utvecklat en gemensam kultur, vilken till följd ger en ömsesidig känsla för genuina och kvalitativa produkter. Detta medför att det svenska importföretaget och de italienska leverantörerna har reducerat eventuella tvärkulturella risker. Nyckelord: Kulturell förståelse, Internationella affärsrelationer, Organisationskultur, Nationell kultur, Sverige – Italien

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)