Mellanchefens komplexa roll

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

Sammanfattning: I denna studie undersöker vi hur mellanchefer beskriver sin roll i en organisation. Vårt syfte är att undersöka hur en mellanchef ser på sig själv och sin position. Utifrån mellanchefers perspektiv vill vi studera och identifiera, vilka eventuella hinder de stötter på i sitt arbete och hur de går tillväga för att lösa dem. Mellanchefers mittenposition innebär att de står mitt i händelsernas centrum med påtryckningar uppifrån, nerifrån, inifrån och utifrån organisationen. Mellanchefer är de som i praktiken ska omsätta ledningens direktiv, samtidigt som de ska föra upp information i organisationen. Mellanchefsrollen framstår som en motsägelsefull roll. Cheferna vill gärna framhäva att de har en coachande roll där vikten ligger vid att lyssna, stödja och uppmuntra. Mellancheferna undviker ord som kan kopplas till ett auktoritärt chefskap och tycks inte vilja att deras ledarskap ska förknippas med begrepp som kontroll, styrning, rapportering eller direktiv. En allmän uppfattning hos mellanchefer är att en chef är den som styr sina medarbetare, medan en ledare snarare motiverar dem. Ledare anses ha en finare innebörd, medan chef är ett ord med negativ klang. Mellanchefer definierar ledarskap som en motsats till chefskap. Men i praktiken handlar det inte om antingen eller, utan snarare om att kombinera dessa två uppgifter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)