“Guys we dont understand, can you use English?” - En kvalitativ studie om interkulturell kommunikation i Västra Kapprovinsen, Sydafrika

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med uppsatsen är att utforska vilken betydelse kulturella och språkliga skillnader har för kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och patienter som har hiv eller ska hiv-testas.Teori: Kodväxling, Campinha-Bacotes model of cultural competences, identity negotiation theory, kulturell kompetens och cultural accommodation theory.Metod: Kvalitativa respondentintervjuer.Material: Transkriberade intervjuer med fjorton personer som arbetar inom sjukvården i Västra Kapprovinsen, Sydafrika.Resultat: Resultatet visar att personalen anser det viktigt med kunskap om olika kulturer. Språkliga och kulturella skillnader finns både bland personal och patienter men är inte nödvändigtvis ett stort problem då många talar engelska. Vid frågan om huruvida språkliga skillnader leder till missförstånd svarade sex personer ja. I de fall patienten inte talar engelska brukar det finnas en kollega eller familjemedlem som kan översätta. Frågan om kulturella skillnader påverkar kommunikationen svarade en majoritet ja. Jag fick blandade svar som exempelvis rörde manlig omskärelse och äktenskapsrådgivning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)