Från småsnack till digital chatt- En kvalitativ studie om organisationskultur och informell kommunikation i en digital arbetsmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Denna studie ämnar undersöka hur kommunikatörer i svenska organisationer uppfattar organisationskultur i förhållande till den nya digitala arbetsmiljö som organisationer befinner sig i med anledning av Covid-19-pandemin, samt vad de anser är av störst vikt att fokusera på och arbeta med i denna situation. Med en vetenskaplig utgångspunkt i socialkonstruktivism, meningsskapande, hermeneutik och fenomenologi har vi genomfört en kvalitativ intervjustudie, som kopplar an till teorier och tidigare forskning inom fälten organisationskultur, organisationsidentitet, internkommunikation och informell kommunikation. För att undersöka organisationskultur ur ett strategiskt kommunikationsperspektiv har semistrukturerade intervjuer genomförts med kommunikatörer i svenska organisationer. Genom en analytisk meningskodning i det empiriska materialet har tre huvudsakliga teman utkristalliserats: ’tröskeln för det digitala småpratet’, ’vi-känslan starkast i mindre teams’ och ’prestationer och värderingar stärker organisationsidentiteten’. Resultat och slutsatser visar att det informella småpratet främst tycks förekomma inom de mindre teamen, men mindre mellan avdelningarna. Även vi-känslan tycks vara starkast inom de mindre teamen, men övergripande lär en större spontanitet behövas för att minska den upplevda tröskeln för det digitala småpratet. Vidare verkade gemensamt nådda prestationer och mål samt värderingar vara faktorer som stärker vi-känslan inom teamen och organisationen som stort, och vi-känslan verkar i sin tur vara en drivkraft för det faktiska arbetet. Slutligen kan chefen aktivt behöva ta täten för initiativ för informell kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)