Investeringar i fonder - en känslomässig affär

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Investeringar i fonder - en känslomässig affär - En kvalitativ intervjustudie om svenskars konsumtion av finansiella tjänster och emotionella aspekter av konsumentbeteende. Seminariedatum: 2021-01-13 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sandra Sovré, Hanna Åstrand, Dejan Maletic Handledare: Peter Svensson Nyckelord: konsumentbeteende, fondsparande, emotioner, köpprocess Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka emotionella aspekter som påverkar de svenska fondspararnas konsumentbeteende och köpprocess i konsumtion av finansiella köp. Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie med ett fenomenologiskt förhållningssätt och induktiv forskningsansats. Empiri: Det empiriska materialet består av semistrukturerade intervjuer med svenska fondsparare. Samtliga respondenter har erfarenhet av fondsparande och har blivit givna figurerade namn. Teoretiska perspektiv: I denna studie har tre teoretiska perspektiv applicerats på det empiriska materialet. Dessa är femstegsmodellen för konsumentbeteende, fyra faktorer som påverkar konsumentbeteende av Kotler och Armstrongs och Maslows behovspyramid. Resultat: Svenska fondsparare påverkas av ett flertal emotionella aspekter under köpprocessen och inför investeringsbeslut. Dessa innefattar känslor av trygghet, rädsla, glädje och tillfredsställelse samt uppskattning och självförverkligande. Fondsparare påverkas av dessa aspekter i olika utsträckningar och effekten av dem skiljer sig åt beroende på individen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)