Maurice Ravel violinsonat no 2 sats två, Blues

Detta är en Kandidat-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

Författare: Alva Press; [2016]

Nyckelord: Ravel; violinsonat; 1900-tal; Blues; Janine Jansen; Sarah Chang;

Sammanfattning:

I denna studie utförs en närmare analys av Maurice Ravels violinsonat no 2 med fokus på andra satsen, Blues. Det som undersöks är sammanförandet av olika genrer och huruvida Ravels Blues är en autentisk blues, samt hur jag som interpret tolkar verket. I processen av min egen tolkning av verket har jag valt att även analysera Janine Jansens och Sarah Changs interpretationer av andra satsen, för att kunna positionera min tolkning gentemot dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)