Lärande mellan barn : på arenan fritidshem

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att beskriva barns och pedagogers uppfattningar om lärande mellan barn på ett fritidshem. I studien intervjuades femton barn och tre pedagoger på ett fritidshem. Metoden för empiriinsamlingen utgjordes av kvalitativa intervjuer, där det insamlade materialet tolkades mot bakgrund av det sociokulturella perspektivet på lärande. Utifrån barns och pedagogers uppfattningar kring lärande mellan barn utkristalliserade sig fyra kategorier för lärande på arenan fritidshem: Lärande mellan barn utifrån vad man bör och inte bör göra, visade att lärandet mellan barnen kretsade kring regler. Lärande mellan barn via datorn som verktyg, visade att datorn utgjorde ett viktigt verktyg och en central plats för lärande mellan barnen. Lärande mellan barn när de utövar sina intressen, visade kopplingen mellan vad barn lärde sig av varandra och deras intressen. Lärande mellan barn utifrån olika syften, visade att barnen kunde ha olika syften med vad de lärde ut till andra barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)