Reklamfilm i 9:16 : Hur reklamfilm utformas för att passa det stående formatet i sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

Sammanfattning: Sociala medier fortsätter att vara en av de största plattformarna förmarknadsföring, men forskningen på området släpar efter. Mobiltelefonen somvisningsfönster är något som filmskapare måste förhålla sig till – men hur hanterasde begränsningar och möjligheter som formatet innebär? Detta arbete harundersökt hur skapare av rörlig reklam förhåller sig till formatet 9:16. I studien haren visuell analys genomförts på 35 reklamfilmer på Instagram Stories, i syftet attfinna mönster och trender i utformningen. Studien fann att reklamfilmernautgjordes till stor del av mediumtäta bildutsnitt med den visuella tyngdpunkten imitten av bilden och den vanligaste längden var 5–7 respektive 15 sekunder. Ljudförekom men var nästan aldrig informationsbärande. Klipprytm, rörelser ochanvändandet av färger varierade stort. Att som filmskapare vara låst till formatet9:16 verkar inte nödvändigtvis innebära att vara låst till någon specifik utformning.Studiens omfattning innebär dock att resultatet bör tolkas med viss försiktigheteftersom detta inte säkert är generaliserbart till en större mängd reklamfilmer ellertill reklamfilmer inom någon annan produktkategori än de som valdes för justdenna studie. De studerade produktkategorierna var: mat & dryck; sport & fritid;media; elektronik; hälsa & skönhet; hem & trädgård; kläder & accessoarer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)