Hur tänker personer angående rökning och rökstopp? : En litteraturstudie om hinder och motiverande faktorer.

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Författare: Maria Krantz; [2013]

Nyckelord: Rökavvänjning; motivation; barriärer; patient; operation;

Sammanfattning:

SAMMANFATTNING

Bakgrund

Personer som röker och som ska genomgå en operation som kräver anestesi har ökad risk att drabbas av komplikationer. Genom rökavvärjningsprogram erbjuds personer hjälp att sluta röka. Vad det är som får den enskilda individen att motivera sitt val av rökvanor leder fram till arbetets syfte.

Syfte

Syftet är att öka förståelsen för hur personer tänker kring valet av rökstopp och behovet av stöd från sjukvården.

Metod

En kvalitativ litteraturstudie som presenterar 18 kvalitativa studier, vilka har analyserats med en enklare syntetisering.

Resultat

Utifrån de inkluderade artiklarnas centrala teman bildades tre nya teman. De nya temana delades in utifrån vilka faktorer som hindrade (Hinder för rökstopp) respektive motiverade (Motiverande faktorer till rökstopp) personerna till att sluta röka samt vad dessa personer önskade av sjukvården (Vad som önskas av sjukvården). Tankarna kring valet av rökstopp och behovet av stöd från sjukvården är individuellt. Det finns dock en sak som är viktigare än något annat och det är personens egen motivation. I samband med en situation som förändrar livet av något slag t.ex. att bli förälder, att få en svår sjukdomsdiagnos eller att bli opererad så väcker det liv i tankar angående hälsa och livsstil.

Konklusion

Oavsett sjukdom, bakgrund eller etnisk tillhörighet finns det vissa likheter som går att sammanställa till gemensamma punkter. Men det finns också faktorer som väsentligt skiljer patienter åt trots samma sjukdom, liknande bakgrund och socialtillhörighet. En grupp patienter är därför aldrig homogen i fråga om motivation och attityd till rökstopp. 

Nyckelord: Rökavvänjning, motivation, barriärer, patient, operation

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)