Upplevelser av att vara närstående till någon med psykisk ohälsa : En litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Närstående till patienter upplever att deras liv tar en paus när deras nära drabbas av psykisk ohälsa. De närstående upplever att det är en kamp mellan att upprättahålla balansen mellan sina egna behov och samtidigt se till att patientens behov tillgodoses. Patienterna upplever det som önskvärt att de som individer blir sedda som en hel individ där även de närstående inkluderas. Syfte: Syftet med denna studie var att sammanställa tidigare forskning avseende hur det upplevs att vara närstående till någon som har psykisk ohälsa och som är i kontakt med den psykiatriska vården. Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie, där 15 artiklar med kvalitativ design ligger till grund för resultatet. Analysen genomfördes med stöd av Bettany-Saltikov och McSherrys analysförfarande i nio steg. Resultat: Det framkom fem kategorier i analysen; Behov av stöd, Behov av att skapa strategier, Att vara utsatt men vilja förändra , Stigmatisering är ett socialt hinder och Oro inför framtiden. Slutsats: I studiens resultat framgår det att närstående påverkas på olika sätt när en av deras nära lider av psykisk ohälsa. Närstående hittade olika strategier och metoder för att försöka få sin vardag att fungera, till stor del handlade det om att uppföra sig på ett speciellt sätt runt personen med psykisk ohälsa för att undvika onödiga konflikter. Det framkom även att närstående upplevde att kontakten med vården var något som kan utvecklas mer och att närstående upplever att vårdpersonal gömmer sig bakom sekretess eller undviker kontakt. Närstående önskar att få mer information och stöd från vården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)