Bostadsrättsföreningars årsredovisning -Hur används årsredovisningen av olika intressenter?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Betydelsen av bostadsrättföreningens årsredovisning har ökat somen följd av den kris Sverige upplevde på 90-talet. Att köpa bostadsrätt blev ansett som enriskfylld investering vilket gjorde att bostadrättsköparen lade större vikt vid att granskaårsredovisningen. Bostadsrättsföreningar har flera olika intressenter vilka har olika krav påinformation, varför en svårighet med årsredovisningen är att möta samtliga intressentersinformationsbehov. För att intressenter skall tolka årsredovisningen på ett korrekt sätt krävsen förståelse för vad som är viktigt att observera i redovisningen, samt en vetskap om hurolika redovisningsprinciper påverkar resultatet. BFNAR 2003:4 är en rekommendation sombörjade gälla från och med 2004. Den nya rekommendationen innebär förändring i hurreservering av medel för framtida underhåll redovisas, vilket påverkar tolkningen av åretsresultat. Om granskaren inte är medveten om hur resultatet påverkas av principen riskerardenne att inte göra en korrekt bedömning av föreningens ekonomiska situation.Syfte: Att utreda en bostadsrättsföreningens årsredovisnings betydelse för olika intressenter.Utöver detta kommer det i uppsatsen redas ut hur BFNAR 2003:4 har påverkat olikaintressenter samt vad i årsredovisningen som är relevant att granska för att bedöma enbostadsrättsförenings ekonomiska situation.Metod: En kvalitativ studie görs för att utreda olika intressenters syn påbostadsrättsföreningens årsredovisning och vad som är relevant ur deras perspektiv. Iuppsatsen görs även en kvantitativ studie för att utreda om bostadsrättsföreningar följerBFNAR 2003:4 samt om det finns någon variation i hur underhållsfonden redovisas ochpresenteras. Därefter görs en analys av det empiriska materialet med stöd från referensramen.Resultat och slutdiskussion: Resultatet av studien är att intressenter tittar på olika saker iårsredovisningen, men gemensamt för samtliga intervjupersoner är att fastighetens skick ochframtida underhåll samt belåning är viktiga punkter. Flera intervjupersoner framhäver att detär omöjligt att bedöma en bostadsrättsförenings ekonomiska situation baserat på årets resultat,vilket enligt tidigare forskning framhävs som en viktig post bland bostadsrättsköpare. Den3kvantitativa studien visar på en variation i hur underhållsfonden redovisas och det visade sigatt vissa föreningar i vår studie inte följer BFNAR 2003:4.Förslag till vidare forskning:• En djupare analys av bostadsrättsköparen och dennes kunskap om hur bostadsrättsföreningenfungerar och vilka risker som finns i samband med köpet.• En djupare analys av bostadsrättköparens intresse av föreningens ekonomi samt vilka faktorerköparen använder som beslutsunderlag.• En konsekvensanalys av att liten hänsyn har tagits till bostadsrättsföreningens behov vidutformning av lagar och rekommendationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)