Bålträningens effekt på smärta och funktion hos patienter med ländryggssmärta jämfört med annan träning

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Författare: Henrik Larsson; Catrine Andersson; [2019]

Nyckelord: Core; exercise; low back pain; training;

Sammanfattning: Bakgrund: Ryggproblematik är ett utbrett och vanligt förekommande problem som kostar samhället en stor summa pengar. Ett vanligt förekommande problemområde av ryggen är ländryggen. 70–80 % av Sveriges invånare drabbas någon gång under sin livstid av ländryggssmärta och många av dessa personer utvecklar kroniska besvär. En behandlingsform som används frekvent mot ländryggssmärta inom fysioterapin är bålträning. Det finns idag ingen vetenskaplig definition på bålträning och ingen rekommenderad standardiserad träning. Syfte: Undersöka bålträningens effekt på smärta och funktion jämfört med annan träning hos personer med ländryggssmärta. Metod: PubMed, Cinahl och SportDiscus var de tre databaserna som användes. Indexeringsorden ländryggsmärta och träning hämtades ifrån Svensk Mesh samt Cinahl Headings och sökorden blev; low back pain AND exercise/training AND core. Flera olika testsökningar genomfördes för att ta reda på de två ämnesområdenas (ländryggsmärta och bålträning) storlek, utbud och inriktningar. Artiklarna inkluderades efter titel, abstrakt och fulltext samt kvalitetsgranskades utifrån PEDro-scale. Sökproceduren sammanställdes i en tabell. Resultat: När bålträning jämfördes med annan träning kunde fem av elva studier visa på signifikanta förbättringar på smärta eller funktion. Totalt sett kunde majoriteten (9/11) av de inkluderade studierna visa på att bålträning är bra för att reducera smärta eller öka funktion hos personer som lider av ländryggssmärta. Konklusion: Resultatet av denna studie visar ett visst stöd för bålträningens effekt för att minska smärta och öka funktion hos ländryggspatienter. Bålträning verkar i många fall bättre än annan träning för att uppnå förbättringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)