NATO och humanitär intervention - ett realistiskt perspektiv

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Under FN-toppmötet 2005 formulerades principen om ansvar att skydda som avsåg skydda civilbefolkningar mot folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskliga rättigheter genom att ge det internationella samfundet ett ansvar att ingripa vid dessa företeelser. Trots detta ansvar sker inte humanitär intervention i alla fall som det varit berättigat. I vår uppsats undersöker vi hur NATO:s beslut att intervenera i Libyen men inte Syrien kan förstås ur ett realistiskt perspektiv. Utifrån realistisk teori valde vi att undersöka hur egenintressen, maktbalans och FN:s säkerhetsråd påverkar NATO:s beslut om intervention. Resultatet av vår undersökning visar att förekomsten av ett FN- mandat ej påverkar NATO:s beslut om intervention. NATO:s egenintressen i Libyen kan förklara intervention, däremot så stämmer deras egenintressen i Syrien inte överens med en intervention. Intervention i Syrien försvåras även på grund av andra stormakters egenintressen i landet och Syriens och dess allierades maktposition.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)