En ny tid, ett nytt regelverk

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att utreda hur den långsiktiga likviditetshållningen har sett ut för sparbanker och storbanker mellan 2006 och 2010. Följaktligen ämnar den belysa likheter och skillnader mellan sparbankerna och storbankerna när det kommer till långsiktig likviditetshållning. På så vis utreds även utsikterna och konsekvenserna av att uppfylla likviditetskraven. Uppsatsen syftar vidare till att undersöka inställningen inom bankerna när det kommer till olika aspekter på det likviditetsregelverk som kommer att införas med Basel III, alltså både NSFR och LCR.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)