ORGANISATIONSFÖRÄNDRING I ETT NYTT SAMHÄLLSKLIMAT - En fallstudie om polisanställdas upplevelser vid Polishuset City i Göteborg

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: År 2015 beslutade regeringen att implementera en ny polisreform för att centralisera ochskapa en enhetlig polismyndighet. Den här polisreformen har diskuterats från olikainfallsvinklar, det har riktats ett stort missnöje mot nya polismyndigheten från internt håll menäven från samhället och omgivningens sida. Samtidigt som organisationsförändringenimplementerades har samhället och omgivningen utvecklats och skapat ett ”nytt” samhällsklimat som polisverksamheter verkar i. I studien studeras organisationsförändringen av polismyndigheten utifrån de polisanställdas perspektiv. Uppsatsen vill rikta fokus påpolisanställdas upplevelser. Studien genomfördes på en polisverksamhet i Göteborg, polishuset City vilket innebär att det är en fallstudie.Denna studie har genomförts med ett kvalitativt tillvägagångssätt med totalt 18 respondentersom varit spridda över 7 avdelningar vilket innebär att de haft varierande uppgifter och varitaktiva med olika delar av förändringen. Det genomfördes en dokumentstudie för att granskavilka förändringar som har implementerats och utformats för polismyndigheten.Semistrukturerade intervjuer användes för att få respondenternas upplevelser avorganisationsförändringen. Svar från respondenterna redovisades med hjälp av utdrag från transkriberingar med citat och text. Diskussion och analys av organisationsförändringengjordes med hjälp av institutionell teori. Det är en teori som bland annat studerar förändring,organisering och omgivningens påverkan på organisationer.Studiens resultat visade att polisanställda särkopplar från organisationsförändringen och dennya formella strukturen som framkommit med förändringen. Det framgick i respondenternassvar att de själva skapar liknande strukturer som fanns före förändringen. Utöver dettauttrycktes även att organisationsförändringens struktur följer den trend som finns i samhälletoch organisationsfältet i hur organisationer utvecklas och att polismyndigheten försökerefterlikna detta som tyder på isomorfism. Studien bidrar med ökad förståelse och kunskap ompolisanställdas upplevelser av en organisationsförändring. Vidare bidrar studien med kunskap om polisverksamheter och analys av dessa utifrån institutionell teori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)