Äldres upplevelser av psykisk ohälsa vid vård i hemmet : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Psykisk ohälsa hos äldre är ett globalt problem. Anledningen kan vara den naturliga åldrandeprocessen som medför biologiska, sociala och existentiella förändringar, vilket ökar risken för att drabbas av psykisk ohälsa. Till följd av detta kan det leda till ett stort lidande och nedsatt livskvalitet för många äldre. Studiens syfte var att belysa äldres upplevelser av psykisk ohälsa vid vård i hemmet och litteraturöversikten baseras på tio vetenskapliga artiklar; nio kvalitativa och en mixad metod. Databaser som användes var CINAHL och MEDLINE. Innehållet analyserades och organiserades i kategorier och metoden som användes var Fribergs analysmodell. Resultatet innefattar tre huvudkategorier och sju underkategorier. Huvudkategorierna är följande: åldrandet, sociala aspekter och hälso- och sjukvården. Underkategorierna är: den naturliga kroppsförändringen, hälsoförsämringens påverkan av livskvalitén, autonomi, förlust av relationer, ensamhet, otrygghet och upplevd brist inom vården och otillräcklig hjälp. Kroppsförändringars påverkan på livet är synligt påtagligt hos äldre. Sjuksköterskor möter dagligen äldre patienter som lever med psykiska besvär och bör därför kunna hantera sårbarheten som medföljer. Äldre begränsas i sin autonomi och brottas med att finna livsmening. Sociala förluster kan leda till ensamhet som påverkar deras psykiska välbefinnande. Dessutom upplever äldre som får vård i hemmet att hälso- och sjukvården inte är anpassad till deras behov. Följaktligen kan oro, ångest, nedstämdhet och depression uppstå. Sjuksköterskor skulle därför genom vårdrelationen med den äldre samt med sin kunskap kunna stötta och vårda den enskilda individen med psykisk ohälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)