”EN TRÄNARE ÄR EN AUKTORITÄR MAN SOMPEKAR MED HELA HANDEN” : En kvalitativ studie om kvinnliga huvudtränaresunderrepresentation inom Svensk handbollselit

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Underrepresentationen av kvinnligt ledarskap inom idrott har under de senaste åren blivit mycket uppmärksammat av både forskare och institutioner. Forskningen redogör för att kvinnliga huvudtränare stöter på hinder både på samhälls-, organisations- och individnivå. Problemen relateras framför allt till rekrytering och könsstereotyper, det finns uppfattningar om hur en kvinnlig ledare ska vara och det finns uppfattningar om hur en tränare ska vara - dessa två stämmer inte alltid överens med varandra. Kvinnliga ledare hämmas av de könsstereotyper som råder i samhället samtidigt som forskning visar att kvinnliga huvudtränare hämmas vid en rekrytering. Kvinnliga huvudtränare är underrepresenterade generellt i idrottsvärlden.Syftet med arbetet är att undersöka om samma problematik som forskningen redogör för även förekommer i Sverige. Syftet med studien är därför att bidra med ökad förståelse om varför kvinnliga huvudtränare är underrepresenterade i SHE, svenska högstaligan för damer i handboll. För att kunna uppfylla studiens syfte och svara på problemformuleringen utgår rapporten från semistrukturerade intervjuer som genomförts med sju olika föreningar som deltar i SHE säsongen 2020/2021. Den teoretiska referensramen är utformad utifrån tidigare forskning, statistik över hur många män och kvinnor som har genomfört en tränarutbildning, könsstereotyper som tycks hämma kvinnor samt information om hur en rekryteringsprocess går till. Studiens empiri som grundar sig i föreningarnas svar ställs i relation till den teoretiska referensramen i studiens analys. I studiens analys kan författarna konstatera att det finns faktorer som hämmar men också faktorer som borde gynna kvinnor. Kvinnliga huvudtränare anses till viss del hämmas av de könsstereotyper som råder i dagens samhälle och det finns även en del av rekryteringsprocessen där kvinnliga ledare skulle kunna hämmas. Den slutgiltiga slutsatsen som presenteras är tudelad men tyder trots allt på att kvinnliga huvudtränare i den svenska högstaligan skulle kunna hämmas av både rekryteringsprocessen och könsstereotyper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)