Penna eller tangentbord i tyskundervisningen?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Karin Löfman; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I detta arbete analyserar jag resultatet av en undersökning riktad till en grupp gymnasieelever i tyska. Den handlar om elevernas erfarenheter och upplevelser av att i tyskundervisningen skriva för hand respektive på tangentbord. Eleverna har fått uppskatta hur mycket de har använt de olika skrivsätten samt dela med sig av sina tankar om skillnaderna och eventuella effekter på inlärningen. Svaren har jag analyserat utifrån det teoretiska perspektivet förkroppsligad kognition, en forskningsteori som utgår från att kognition är beroende av den fysiska kroppen.Resultatet av undersökningen visar att eleverna föredrar att skriva för hand ur ett inlärningsperspektiv och på tangentbord när det gäller att producera längre text. Elevernas tankar om de olika skrivsättens eventuella effekt på inlärning stämmer i flera avseenden överens med teorierna om förkroppsligad kognition: att handens deltagande i skrivprocessen är kopplad till inlärning och minne.Digitaliseringen i svensk skola har lett till en övergång från handskrift till tangentbord. Forskningsstöd finns för handens betydelse i skrivprocessen, dock inte när det gäller effekterna på lång sikt. Därför är det fortsatt intressant att studera följderna av digitaliseringen av språkundervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)