Den erfarna anestesisjuksköterskans strategier för säker extubation

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: I samband med generell anestesi finns det flera riskmoment, bland annat vid intubation, induktion och vid extubation som kan leda till allvarliga komplikationer. Ett av anestesisjuksköterskans ansvarsområden är att bedöma patientens luftväg och utföra en säker extubering. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv förutsätts anestesisjuksköterskan att ha goda och tillräckliga kunskaper inom både omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap för att vara trygg i att kunna riskbedöma och planera en säker extubering. För att undvika extubationsrelaterade komplikationer är det av stor vikt att anestesisjuksköterskan är förberedd och har god framförhållning vid extubering. Syfte: Syftet med denna studie var att söka erfarna anestesisjuksköterskors strategier för en säker extubation. Metod: En kvalitativ metod användes och fem semistrukturerade intervjuer utfördes. Datamaterialet analyserad med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade genomgående vikten av att anestesisjuksköterskor bedömer risker under hela det perioperativa förloppet för att främja en säker extubering. Genom att ha Patienten i fokus där förutsättningar utforskas och bedöms ligger sedan till grund för den fortsatta riskbedömningen. När informanterna bedömer eventuella risker görs detta efter de strategier denne har erhållit under ett långt yrkesliv. Dessa strategier är delvis dolda och beskrivs därför som en Tyst kunskap. Strategierna leder även fram till att informanterna har Handlingsberedskap för eventuella akuta situationer som kan uppstå. Strategierna utgår även från den anestesiologiska omvårdnadens Teoretiska referensramar. Slutsats: Genom en tidig riskbedömning kan extubationsrelaterade komplikationer identifieras och förebyggas. Extubationsstrategier baseras på patientens status, anestesiform och ingreppets art. Det är viktigt att anestesisjuksköterskan arbetar metodiskt och är beredd på oförutsedda händelser och har en alternativ plan. Extuberingsprocessen är svårt att lära sig och det hade varit fördelaktigt om oerfarna anestesisjuksköterskor skulle kunna förhålla sig och arbeta efter riktlinjer och checklistor vid extubering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)