Bevara rätten till autonomi, integritet och värdighet : Etiska utmaningar i omvårdnaden av personer med demenssjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Drygt 50 miljoner personer världen över lider idag av demenssjukdom. En siffra som förväntas tredubblats vid år 2050. Demenssjukdomar beskrivs som kroniska och degenerativa och har påverkan på personens minne, beteende samt förmågan att utföra dagliga sysslor. Personer med demenssjukdom är i behov av kompetent omvårdnad baserad på respekt för personens autonomi, integritet och värdighet. I takt med ökningen krävs mer kunskap kring omvårdnad vid demenssjukdom, för att personer med diagnosen skall erhålla rätt och passande vård. Syftet med studien var att belysa etiska utmaningar i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. För att besvara syftet genomfördes en litteraturstudie med artikelsökningar i tre olika databaser. Det resulterade i fem kategorier; Bevara personens värdighet, Bristande kompetens, Bristande stöd, Bristande tid och resurser samt Bristande kommunikativ förmåga – den outtalade utmaningen. Det är av vikt att besitta kunskap kring de etiska utmaningar som uppstår i omvårdnaden av personer med demenssjukdom, då det kan öka förutsättningarna för en personcentrerad vård och därmed bevara personens autonomi, integritet och värdighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)