”Det gäller att vårda motivationen, inte döda den!” – en studie av hur ämnesintegrerad undervisning i musik och matematik kan främja elevens inre motivation till att lära matematik.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Anna Hörberg; [2014]

Nyckelord: motivation; lust att lära; musik; matematik; mattemusik;

Sammanfattning: Sammanfattning:Syftet med denna studie är att undersöka hur ämnesintegrerad undervisning i musik och matematik kan främjaelevens inre motivation till att lära matematik. Jag har tagit del av en nationell undersökning som visar attflertalet elevers lust att lära matematik svalnar under deras skolgång. Då jag känt nyfikenhet av ämnesintegreradundervisning i musik och matematik och funderat över dess gynnsamma effekter så valde jag att undersöka hurjust sådan ämnesintegrering kan främja elevens inre motivation. Detta utifrån följande frågeställning:Hur kan man arbeta med ämnesintegrerad undervisning i musik och matematik?Vilka uppfattningar har lärarna om vad som ger inre motivation till att lära?Vilka uppfattningar har lärarna om hur ämnesintegrerad undervisning i musik och matematik kan påverka elevens inre motivation till att lära matematik?Studien är av kvalitativ karaktär och de undersökningsmetoder som använts är samtalsintervjuer ochobservationer. Fyra lärare har intervjuats, samtliga arbetar på samma skola. Två observationer har gjorts undertvå olika lektioner i ämnesintegrerad undervisning i musik och matematik. Lärarnas uppfattningar som framkomvid intervjuerna presenteras och knyts samman med tidigare forskning inom området.I studien framkommer bland annat att en aktiv och social lärandemiljö är betydande för om elevens inremotivation ska kunna främjas. Ämnesintegrerad undervisning i musik och matematik kan skapa en god grund fördetta. Fler språk används, fler sinnen aktiveras och matematiken blir mer konkret när de har ämnesintegreringen.Detta kan leda till ökad förståelse, vilket i sin tur kan främja elevens inre motivation. Det har också framkommitatt ämnesintegreringen kan ha en avdramatiserande effekt, gällande matematik.Då inre motivation är en drivkraft för lärandet, så ser jag vikten av att som lärare medvetet reflektera över vadsom kan främja elevens inre motivation. Den här studien kan bidra till att fler (jag inräknat) reflekterar över det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)