En begreppsanalys av begreppet symtombörda : I kontext till patienter med cancersjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Symtombörda är ett väl använt begrepp inom medicin och omvårdnad. Begreppet dyker ofta upp i sammanhangen med patienter som har kronisk eller obotlig sjukdom, och det finns idag höga krav på att tillhandahålla bättre långsiktig och utvecklande vård för dessa patienter. Syftet med begreppsanalysen är att analysera begreppet symtombörda, identifiera begreppets kritiska attribut samt förutsättningar och konsekvenser. Metoden är en begreppsanalys genomförd enligt Walker och Avants (2014) åtta stegs analysmodell. Synonymer, etymologisk samt semantisk beskrivning av begreppet har sökts i ordböcker. Resultatet är främst uppbyggt utav vetenskapliga artiklar. Databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO användes till litteratursökningen. Resultatet visar att symtombörda är en subjektiv upplevelse av sjukdoms- eller behandlingsrelaterade symtom med påverkan på patientens dagliga liv, ökad symtomintensitet, fysisk och emotionellt lidande som leder till minskad överlevnad, minskad socialfunktion och minskad livskvalité. Författarna identifierade även att patienters minskade förmåga att hantera symtomen samt sjuksköterskans svaga symtombehandling, inadekvata information och bristande kommunikation är orsaker till ökad symtombörda, vilket snabbar på processen som leder till symtombördans allvarliga konsekvenser. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)