Blodtransfusion - sjuksköterskans och patientens erfarenheter : En livsviktig uppgift

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning:

Sammanfattning

 

Bakgrund:

Sedan början på förra århundrandet är blodtransfusioner en av de främsta livräddande medicinska behandlingarna. Sjuksköterskan är ansvarig under hela arbetsprocessen vid administrering av blodprodukter. Sjuksköterskans arbete utgör en livsviktig uppgift som innefattar patientsäkerhet genom att sjuksköterskan övervakar patienten för att tidigt kunna upptäcka symtom och därmed förhindra att allvarliga och livshotande komplikationer uppstår.

Syfte:

Syftet var att belysa blodtransfusioner utifrån sjuksköterskans och patientens erfarenheter.

Metod:

Metoden som användes var en litteraturbaserad studie enligt Friberg. Datainsamlingen utfördes i databaserna Cinahl with full text och Pubmed with full text med sökorden nursing, nursing care, blood transfusion, transfusion, patient care och patient experience. Resultatet baserades på sex vetenskapliga publikationer med både kvalitativ och kvantitativ design. Resultatet diskuterades utifrån begreppet patientsäkerhet.

Resultat:

Resultatet belyste vikten av sjuksköterskans kompetens, utbildning och patientens delaktighet vilket bidrar till  möjliggöra ökad säkerhet vid blodtransfusioner. Två övergripande teman framkom: patientutbildning främjar patientsäkerhet och sjuksköterskans kompetens inverkar på patientsäkerhet.

Diskussion:

Resultatet belyser sjuksköterskans strävan att uppnå patientsäkerhet vid blodtransfusioner och diskuteras utifrån lagar och riktlinjers påverkan. Sjuksköterskans vårdrelation till patienten utgör en central roll vid arbetet med blodtransfusion och som genom professionellt arbete kan åstadkomma patientsäker vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)