Det musikaliska jaget Tankar kring musik och identitet hos elever vid gymnasiets estetiska program

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: SyfteBakgrunden till vårt ämnesval står att finna i en fundering som vi burit med oss i några år. Vi arbetar båda två med unga musikstudenter och vi har sett att självförtroendet hos eleverna vad gäller mod att uttrycka sig och uppträda har växt under deras utbildning. Vi har funderat över vilka faktorer som har påverkat detta. Beror det på deras intresse, eller skulle dessa unga ändå varit trygga i sin person? Har musiken påverkat deras växande till unga vuxna självständiga individer, och i så fall hur? Är man tryggare och gladare för att man är bra på något och hur manifesterar det sig?Syftet med denna studie har varit att undersöka hur elever på gymnasiets estetiska program, inriktning musik, upplever och reflekterar över sambandet mellan sitt musicerande och sin identitet. I undersökningen har vi även försökt att lyfta fram om och hur möjligheten att bedriva utökade studier i sitt favoritämne även påverkat utvecklingen och självförtroendet i övriga skolämnen.MetodVårt underlag för studien har varit en enkät med frågor av både sluten och öppen karaktär. Denna presenterades sedan för en estetklass inriktning musik i åk 3 på ett kommunalt gymnasium i närområdet. Klassen består av 16 elever fördelade på hälften flickor, hälften pojkar. Deras huvudinstrument varierar mellan sång, piano, gitarr, trumpet, trummor och tvärflöjt.ResultatI vår studie har vi kommit fram till att eleverna upplever ju bättre de gillar sitt eget spel, desto säkrare blev de i sin musikaliska identitet. De känner att undervisningen har spelat en stor roll för deras utveckling. Många uttrycker glädje i att vara bra på något, glädje i gemenskapen med att spela ihop, glädjen i att få bekräftelse samt glädjen att känna progression i arbete, något man vill att alla elever ska kunna känna i alla ämnen.Vad gäller tanken om att denna upplevda stärkning av självförtroendet i musik också skulle spilla av sig på de andra skolämnena, kan vi inte upptäcka att så varit fallet. Snarare harIImusiken fungerar som ett slags paus eller återhämtning mellan de teoretiska ämnena. Fokus har i många fall tagits från kärnämnena och kommit musiken tillgodo istället

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)