Byte mellan tåg och buss : En studie om att navigera i stationsmiljöer under tidspress

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning:

Detta examensarbete är skrivet inom ämnet informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Ämnet som studerats är orienterbarhet i stationsmiljöer med syfte att utveckla navigeringsmöjligheter på stationer vid byte mellan olika färdmedel. Därför har ett konceptförslag tagits fram som ska underlätta för resenärer att hitta sin transport, även i en tidspressad situation. De stationer som har undersökts är Uppsala och Västerås, men konceptförslaget ska även kunna tillämpas på andra stationer.

Platsstudier och omvärldsanalys har legat som huvudpunkt för insamlande av data. Platsanalys och observation har gett mig en förståelse över platsens styrkor och svag- heter. Utifrån omvärldsanalysen har platsernas olika aktörer och riktlinjer tagits fram, den har även gett en överblick om hur andra stationer ser ut.

Undersökningarna tillsammans med teorierna har gett ett resultat som har varit stöd för det fortsatta arbetet samt i utveckling av mitt konceptförslag. Det som tydligt framkommer är att en konsekvent skyltning är att föredra. Informationen på platserna är varken konsekvent eller samlad, detta ökar behovet av att söka och större ansträng- ning krävs.

Slutsatsen av arbetet är att en konsekvent skyltning, tydlig information och rätt place- ring kan öka vårt sätt att navigera. Genom en konsekvent skyltning kan vi skapa igenkänning som kan hjälpa resenärer att förstå vilken information som hör ihop. Det finns många sätt att navigera och vi tar till oss information olika. Därför är det viktigt att se över behoven som kan finnas för just den platsen. I stationsmiljöer är det mycket olika information en resenär kan behöva för att hitta sin transport, detta varierar beroende på vilken information de har sen tidigare. En informationspunkt kan därför bli en viktig del för navigering i en sådan miljö, då det finns möjlighet att välja ut den informationen som behövs för just sitt ändamål. Denna punkt kan tillsammans med andra skyltar knyta ihop systemet till en helhet och på så sätt underlätta navigeringen. Förslaget har enbart visualiserats genom bilder och har därför inte testats i verkligheten. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)