Kvalitetsverktyg för att uppnå förbättringar inom produktionsföretag : Med en fallstudie av förbättringsarbete på AstraZeneca

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Carin Gerok; Johanna Öman; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I dagens samhälle ligger fokus på att företag och organisationer ska växa, vara vinstbringande samt att alltid ligga i framkant vad gäller ledande kunskaper inom företagets verksamhetsområde. Ett sätt för företag att ständigt utvecklas och förbättra sin verksamhet är att analysera verksamheten med hjälp av olika kvalitetsverktyg. Företagets arbetssätt analyseras varvid problem upptäcks och åtgärder kan sättas in, med högre kvalitet och lönsamhet som resultat. Syftet med följande rapport är att på ett lättöverskådligt vis belysa och sammanfatta olika kvalitetsverktyg företag använder i sitt förbättringsarbete samt att göra en jämförelse dem emellan. Rapporten visar även på hur en av metoderna kan appliceras i verkligheten. Studien baseras på insamlat material från bibliotek, internet och olika databaser samt en intervju utförd på AstraZeneca.En gemensam nämnare för alla kvalitetsverktyg är att de representerar en helhetssyn på kvalitet; där kunden sätts i centrum, resultat baseras på fakta och anställda på alla nivåer inom företaget engageras. De kvalitetsverktyg som främst påträffats under litteraturstudien är Lean Production och Six Sigma. Mindre frekvent påträffade kvalitetsverktyg är Statisk Processtyrning (SPS), ISO 9000 och Total Quality Management (TQM). Vid jämförelse mellan Lean Production och Six Sigma ses likhet i respektive verktygs grundfokus. De fokuserar på ett kontinuerligt flöde i processerna för att på så vis uppmärksamma felförekomster och variationer. Skillnader ligger främst i genomförandet och arbetsstrukturen.Fallstudien på AstraZeneca utfördes i syfte för att se hur Lean Production kan appliceras i verkligheten. Klara samband noterades i hur teorin har verkat som utgångspunkt vid arbetet med kvalitetsverktyget. Likheter i både genomförandet samt arbetsgången inom Lean Production observerades. Slutsatser som kan dras är att variationer inom samma kvalitetsverktyg kan uppträda. Detta då företag måste anpassa kvalitetsverktyget till sin egen verksamhet. Vidare kan det konstateras att en gemensam nämnare för kvalitetsverktyg är att skapa lönsamhet för företagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)