Arbetsskador som drabbar marin maskinpersonal : En kartläggning av skaderiskerna för marin maskinpersonal ombord på svenska fartyg, samt en jämförelse av skaderisken med liknande arbeten iland

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Syftet med undersökningen är att kartlägga skaderiskerna med att arbeta som marin maskinpersonal och jämföra skaderisken med anställda som har liknande arbeten iland. Undersökningen inbegriper även att kartlägga vilka typer av arbetsskador, som ger de mest allvarliga konsekvenserna för den anställde i förhållande till hur vanlig olyckan är. Undersökningen är en litteraturstudie där Arbetsmiljöverkets arbetsskadeanmälningar utgör grundmaterialet, där totalt 198 arbetsskador behandlades och kategoriserades. Transportstyrelsens statistik för ombordanställda jämfördes med Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån statistik över anställda iland. Detta för att se vilken yrkeskategori som hade högst skaderisk. Resultatet av undersökningen visar att arbetsolyckor under kategorierna ”Bära” och ”Halka/Snubbla/Trilla” och arbetssjukdomar under kategorin ”Tunga lyft/Arbetsställningar” är de arbetsskador, som ger de mest allvarliga konsekvenserna i förhållande till hur vanlig arbetsskadan är. Vid jämförelsen av skaderisken med liknande yrkeskategorier iland ligger maskinanställda till sjöss näst sämst till. Den yrkeskategori som är mest lik marin maskinpersonal har fyra gånger mindre skaderisk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)