Digitalisering och affärsrelationer i kunskapsintensiva B2B-företag : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser kring digitaliseringens effekter gällande möjligheter och utmaningar

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Problemställning: Genom digitaliseringen går det att identifiera möjligheter i såväl företags kunskapshantering som affärsrelationer. Dessa består bland annat av möjligheter till mer data- och informationsunderlag och nya sätt att kommunicera på. Samtidigt innebär det även utmaningar i form av högre krav på hantering, anpassning och kunskap för att realisera möjligheterna. Vidare kan företag genom att digitalisera sig anta ekonomiska fördelar och digitaliseringen kan ses som nödvändig att hänga med i för att överleva på marknaden. Detta pekar på dilemmat och relevansen för företag att utnyttja digitaliseringen till sin fördel. Att undersöka vad dessa möjligheter och utmaningar består av, ter sig därmed aktuellt att studera i samband med kunskapshantering och affärsrelationer. Forskningsfrågor: 1. Hur gestaltar sig de huvudsakliga digitala förändringarna, och vilka möjligheter respektive utmaningar upplever anställda med dessa? 2. Vilka upplevs som de huvudsakliga möjligheterna respektive utmaningarna som digitaliseringens effekter har bidragit till gällande kunskapshantering inom företag? 3. Vilka upplevs som de huvudsakliga möjligheterna respektive utmaningarna som digitaliseringens effekter har bidragit till gällande hanteringen och upprätthållandet av affärsrelationer för företag? Syfte: Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för de möjligheter och utmaningar som anställda på kunskapsintensiva B2B-företag upplever som effekt av digitaliseringen. Detta undersöks ur två huvudsakliga områden; kunskapshantering och affärsrelationer. Upplevda möjligheter och utmaningar kopplat till digitaliseringen som en förändring i företag studeras också och är det som inleder studien. Resultat: Det som vissa respondenter upplever som möjligheter upplevs som utmaningar av andra. Sett till digitaliseringen upplevs möjligheter till tidsbesparing och arbete med andra uppgifter, parallellt med en utmaning i samband med ökad hantering och stress. Investeringar upplevs riskera att inte besvara behovsbilden och synkronisering ses som utmanande, samtidigt som det beskrivs som en möjlighet ifall detta uppnås. Vid kunskapshantering visar sig möjligheter till såväl ökad som minskad motivation. Även sett till kommunikation internt och långsiktigt externt relationsbyggande samt tillit, kan digitaliseringen verka åt båda håll. Lagar, regleringar och bestämmelser visar sig vara en utmaning som flera respondenter upplever. Digitala verktyg upplevs kunna gynna kommunikation och kunskapsspridning, men även tiden framställs som en utmaning i detta sammanhang Kunskapsbidrag: Studien bidrar till att öka förståelsen för vilka huvudsakliga möjligheter och utmaningar som anställda på kunskapsintensiva B2B-företag upplever som effekt av digitaliseringen. Denna förståelse är värdefull för företag som möter denna förändring; en medvetenhet kring möjligheter och en identifiering av utmaningar kan stärka arbetet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)