Lärare -Maktmissbrukare eller medmänniska? : En studie av relationen som påverkansfaktor för inlärnings- och utvecklingsmiljön

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Institutionen för pedagogik

Sammanfattning: Studien har en hermeneutisk ansats och behandlar hur relationen mellan lärare och elev påverkar inlärnings- och utvecklingsmiljön. Problemområdet belyses ur tre perspektiv; elevens, lärarens och författarnas. En metodtriangulering bestående av två lärarintervjuer, elevenkäter till samtliga elever i dessa lärares klasser samt videofilmade observationer i båda klasserna har använts. Resultaten redovisas både kvalitativt och kvantitativt.   Resultaten visar att relationen är viktig för inlärnings- och utvecklingsmiljön och speciellt viktig är kommunikation, feedback och trivsel. I studien möter vi medvetna lärare med olika lärarstilar, men med elevernas bästa för ögonen. De visar också att de brottas med dilemman kring läroplanens intentioner om den goda lärmiljön med demokratiska värden och kursplanernas uppnåendemål. Slutsatsen är att lärare betyder mycket för eleverna. Tydlig kommunikation och bekräftelse där läraren är säker att budskapet når fram och inte misstolkas är viktigt för inlärningen. Diskussioner kring pedagogisk filosofi, relationens möjligheter och svårigheter samt kommunikationens betydelse och fallgropar kan öka medvetenheten och förståelsen för lärarrollen och elevernas utvecklings- och inlärningsmiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)