Styrketräning av höftmuskulatur vid behandling av kvinnor med patellofemoralt smärtsyndrom : - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS) är ett vanligt förekommande muskuloskeletalt besvär bland kvinnor och karaktäriseras av smärta runt eller bakom patella, som förvärras vid vissa viktbärande aktiviteter. Då prevalens är hög hos kvinnor är det av stor betydelse att de får en välanpassad behandling baserad på den senaste tillgängliga evidensen. Syfte:  Att genom en litteraturstudie undersöka effekten av styrketräning på utfallsmåtten smärta och funktion hos kvinnor med PFSS samt gradera den aktuella evidensen. Metod: Litteratursökning utfördes i databasen PubMed. Nio artiklar inkluderades. Artiklarna granskades sedan enskilt enligt TESTEX scale och därefter bedömdes evidensgraden enligt SBU:s GRADE. Resultat: Studien visade en begränsad evidensgrad för att styrketräning av höftmuskulatur minskar smärta. Det finns även en begränsad evidensgrad för att kombinerad styrketräning av höft- och knämuskulatur minskar smärta och ökar funktion. Styrketräning av höftmuskulatur jämfört med styrketräning av endast knämuskulatur har ej effekt på funktion, men evidensgraden bedöms som begränsad. Studiekvaliteten av de enskilda studierna varierade mellan 7–13 poäng vid granskning med TESTEX scale. Konklusion: Evidensen talar för att kombinerad styrketräning av höft- och knämuskulatur bör användas i första hand vid behandling av PFSS, men fler studier behövs för att bekräfta studieresultatet.  Nyckelord: Exercise, hip musculature, patellofemoral pain syndrome, quadriceps musculature

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)