Särskild begåvning : En explorativ flerfallsstudie av hur fyra naturvetenskapligt högpresterande och särskilt begåvade elever upplever undervisningen på gymnasiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Detta examensarbete är en explorativ fallstudie som utgår från intervjuer med fyra naturvetenskapligt högpresterande gymnasieelever. Eleverna uppvisar ”särskild begåvning” enligt en definition av Bruhner (2018b). Syftet med arbetet är att ge förslag på hur framtida forskning om särskilt begåvade elever kan tänkas fortlöpa, för att fördjupa kunskapen kring hur särskilt begåvade elever samspelar med andra elever, i klassrumssammanhang där stora skillnader i motivation och prestation föreligger. Uppsatsen begränsar sig till att undersöka matematisk-logisk intelligens. Intervjuerna tar upp vad eleverna själva tycker är ”bra” undervisning i naturvetenskapliga ämnen genom att lyssna till berättelser då de tyckt att skolan har undervisat dem väl, men undersöker även vissa karaktärsdrag hos eleverna som är av betydelse för inom vilka områden framtida forskning, om hur särskilt begåvade elever bäst bör undervisas, hade kunnat tänkas fokuseras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)