Medlemmarnas incitament till handel och investeringar i kooperativa föreningar : en jämförelse mellan Lantmännen och Södra Skogsägarna

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: En kooperativ förening innebär att medlemmarna handlar med, äger och styr föreningen. Ägandet består i huvudsak av att medlemmarna har grundinsatser, men de kan också investera och handla med frivilliga insatser. Det finns olika möjligheter till frivilliga insatser, framförallt emissionsinsatser och förlagsinsatser. Via emissionsinsatser förs kapital över från föreningens balanserade vinstmedel till medlemmens individuella konto. Detta kapital blir grund för kommande års avkastning. Förlagsinsatser är ett slags värdepapper eller aktie som genererar utdelning till medlemmarna på årsbasis. Problem uppstår när fördelningen mellan handel och investeringar bland medlemmarna blir ojämn samt när föreningen inte har kunskap om vilka incitament som påverkar medlemmarna att handla med och investera i föreningen. Sociopsykologiska begrepp som engagemang, förtroende, lojalitet, kunskap och motivation kan påverka medlemmarnas incitament. Studiens syfte är att förklara de skillnader som kan förekomma vad gäller de incitament, som medlemmar i föreningar inom olika branscher har för att investera individuellt kapital i sina föreningar samt att bedriva handel med föreningarna. Studien inkluderar Lantmännen och Södra Skogsägarna eftersom de har likheter gällande stora medlemskårer och omfattande vertikal integration, samtidigt som de är verksamma i olika branscher, spannmål och lantbruksförnödenheter respektive skog. Studien har genomförts med hjälp av en webb-baserad enkät. Ett frågeformulär skickades via e-post ut till 2000 Lantmännenmedlemmar och 2000 Södramedlemmar. Svarsfrekvensen för de båda föreningarna var 35 procent i Södra Skogsägarna respektive 26 procent i Lantmännen. Resultatet av studien visar att vissa incitament till handel med och investering i föreningarna överensstämmer hos medlemmarna i de båda föreningarna medan vissa incitament skiljer sig åt. Förtroende för styrelsen spelar en stor roll vad gäller medlemmens vilja att handla med föreningen. Även lojalitet och engagemang påverkar. Medlemmarnas erfarenheter från handel med föreningen visade sig också spela in vid val av handelspartner. Kunskap om emissionsinsatser och förlagsinsatser är viktig vad gäller viljan att investera frivilligt kapital i föreningarna. Avkastning på det insatta kapitalet och lojaliteten mot föreningen är incitament för medlemmarna i Södra Skogsägarna, men inte för medlemmarna i Lantmännen, att investera frivilligt kapital i föreningen. Mängden frivilligt kapital i föreningen har samband med medlemmarnas engagemang i föreningarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)