Gymnasieelevers förståelse av betyg

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

Författare: Therése Manneby; [2008]

Nyckelord: betyg; betygskriterier;

Sammanfattning:

I samhället görs ständigt bedömningar av olika slag, såväl officiellt som inofficiellt. Vi människor gör hela tiden bedömningar av varandra och av vår omgivning. En bedömning som sker i det öppna är den i skolan där elevers kunskaper ska bli bedömda av lärare. Denna bedömning kan ha stor betydelse för elevens framtid, eftersom höga betyg kan leda till arbete eller vidare studier. Men vad innebär bra betyg – vad betygsätts? Och framför allt, varför betygsätts eleverna? Syftet med uppsatsen blev då att undersöka gymnasieelevers förståelse av betyg och betygskriterier.

Metoden som användes är gruppintervjuer. Närmare bestämt intervjuades tre olika grupper med tre till fyra gymnasieelever i varje grupp. Resultatet av intervjuerna analyserades sedan utifrån en analysmodell som arbetades fram i de teoretiska kapitlen.

Resultatet visar att eleverna menar att faktorer som personlighet, närvaro, ambition och engagemang har betydelse för betygens utfall. Att elevernas kunskaper ska mätas i förhållande till styrdokumenten är inte något som eleverna nämner när frågan om på vilka grunder betygsättningen sker kommer upp. Eleverna beskriver skillnaderna mellan betygsstegen med hjälp av olika kunskapskvaliteter. De talar mycket om betyg som urvalsverktyg till arbete och vidare studier. Det råder delade meningar bland eleverna huruvida betygen kan fungera som en motivation eller en stressfaktor. Ingen av grupperna nämner att betygen har en informationsfunktion för exempelvis föräldrar eller kommun.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)