Ger en ketogen kost en högre viktnedgång för personer med övervikt-fetma

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: SammanfattningTitel: Ger en ketogen kost en högre viktnedgång för personer med övervikt-fetmajämfört med en måttlig lågkolhydratkost?- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Pernilla Börjesson och Christine UllholmHandledare: Ingrid LarssonExaminator: Klara SjögrenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpDatum: 2019-05-29----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bakgrund: En av grundstenarna i livsstilsintervention för behandling av fetma är energireducerad kost. En av dessa kostförändringar som är vanliga att göra är en minskning av sitt intag av kolhydrater. Det kan ske genom antingen en ketogen kost eller en måttlig lågkolhydratkost.Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturgenomgång var att undersöka om det finns evidens för frågeställningen om en ketogen kost ger högre viktminskning jämfört med en måttlig lågkolhydratkost för personer med övervikt-fetma.Sökväg: En systematisk litteratursökning gjordes i databaserna PubMed och Scopus. Sökorden som användes var: “carbohydrate-restricted”, “diet”, “ketogenic”, “low carbohydrate”, “metabolic”, “moderate carbohydrate”, “obese”, “random'”, “weight loss” och NOT “epilepsy”.Urvalskriterier: Urvalskriterier: Inklusionskriterierna innefattade BMI >25 kg/m2, vuxna mellan 18–75 år, randomiserade kontrollerade studier (RCT), både kvinnor och män, humanstudier, artiklar på det engelska språket, kolhydrater för ketogen kost max 10 E% respektive 30-40 E% för måttlig lågkolhydratkost. Exklusionskriterierna omfattade sjukdomar som påverkar metabolismen, epilepsi och även leversjukdomar. Studier som är gjorda på samma population eller material exkluderades.Datainsamling och analys: Först valdes artiklar ut baserat på titel, därefter lästes abstract igenom och de artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna och/eller innefattade någon av exklusionskriterierna uteslöts. Kvarvarande artiklar lästes igenom i fulltext och kvalitetsgranskades sedan med hjälp av SBU:s mall “Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier”. Det internationella systemet GRADE användes till att gradera evidensstyrkan för respektive effektmått.Resultat: Totalt identifierades tre studier av hög kvalitet. Interventionen bestod av två dieter: ketogen kost och måttlig lågkolhydratkost. Underlaget utgörs av sammanlagt 52 deltagare. Viktminskning med ketogen kost var högre i två av studierna medan viktminskning med måttlig lågkolhydratkost var högre i en av studierna. De samlade resultaten för metaboliska förändringar var av liten karaktär och med litet underlag.Slutsats: Det finns mycket låg (+) vetenskaplig evidens för att rekommendera ketogen kost för behandling av övervikt-fetma, mer forskning är av behov.Nyckelord: fetma, ketogen, lågkolhydrat, viktminskning, övervikt3Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Does a ketogenic diet produce a greater weight loss for people with overweight-obesity compared to a moderate low-carbohydrate diet?- A systematic reviewAuthor: Pernilla Börjesson and Christine UllholmSupervisor: Ingrid LarssonExaminer: Klara SjögrenProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSDate: May 29, 2019----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Background: One of the cornerstones in lifestyle intervention for treating overweight and obesity is to reduced energy intake. One of these diet interventions that are common is a reduction of the carbohydrate intake. This can be made with either a ketogenic diet or a moderate low-carbohydrate diet.Objective: The objective with this systematic literature review was to investigate if there were any evidence for the question at issue, if a ketogenic diet produced a greater weight loss compared with a moderate low-carbohydrate diet for people with overweight-obesitySearch strategy: A systematic literature review search was made in the databases PubMed and Scopus. The keywords for the search was: “carbohydrate-restricted”, “diet”, “ketogenic”, “low carbohydrate”, “metabolic”, “moderate carbohydrate”, “obese”, “random'”, “weight loss” and NOT “epilepsy”.Selection criteria: Selection criteria included BMI > 25 kg/m2, adults within the ages of 18 to 75, randomized controlled trials (RCT), both sexes (men and women), human studies, articles written in English, carbohydrate were to be at max 10 E% in the ketogenic diet and at 30-40 E% in the moderate low-carbohydrate diet. The exclusion criteria were diseases that affect the metabolism, epilepsy and liver disease. Studies made of the same population or material were also excluded.Data collection and analysis: In the first step, articles were selected based on title, then on abstract and those article that did not meet the inclusion criteria and/or comprised any of the exclusion criteria were ruled out. Remaining articles were read in full-text and then a quality audit was made by the help of SBU’s template “Template for quality audit of randomized controlled trials”. The international system GRADE was used to grade the strength of evidence for each outcome measures.Main results: In total, three studies were identified as of high quality. The intervention consisted of two diets: ketogenic diet and moderate low-carbohydrate diet. The substrate is made out of the three studies with a combined population of 52 participants. Weight loss with the ketogenic diet was higher in two of the studies while the weight loss results of the moderate low-carbohydrate diet was higher in one of the studies. The overall metabolic changes was of little alteration and small evidenceConclusions: There is very low (+) scientific evidence for the recommendation of ketogenic diet for treating overweight-obesity, more research is of need.Keywords: obesity, overweight, ketogen, low carbohydrate, weight loss

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)