Problemlösning - en systematisk litteraturstudie över undervisningsmetoder som främjar elevers problemlösningsförmåga

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Denna systematiska litteraturstudie syftar till att presentera vilka undervisningsmetoder forskning visar främjar elevers problemlösningsförmåga. Detta genomförs genom en kartläggning av 66 internationella artiklar. Kartläggningen har resulterat i identifierandet av nio undervisningsmetoder. Det gemensamma resultatet av studien visar att de nio undervisningsmetoderna främjar elevers problemlösningsförmåga. Studien presenterar även att den främsta faktorn för främjandet av elevers problemlösningsförmåga är tillämpandet av en specifik undervisningsmetod. Slutligen diskuteras även konsekvenser för undervisning samt fortsatta studier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)