Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Sammanfattning/Abstract Melbe, Matilda (2022). Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Undersökningen bidrar med kunskap om hur specialpedagoger kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande för flickor med adhd och autism i gymnasiet. I studien framkommer skolledningens betydelse för att specialpedagogen ska ha försättningar att arbeta hälsofrämjande och för en inkluderande skolmiljö, vilket också ger kunskap om specialpedagogens betydelsefulla funktion inom elevhälsan. Syfte och frågeställningar Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om hur specialpedagoger i gymnasiet arbetar för att flickor med adhd och autism ska inkluderas efter sina förutsättningar. Frågeställningar: Vilken betydelse har verksamhetens skolledning för specialpedagogens förutsättningar att arbeta hälsofrämjande och förebyggande?  Hur kan specialpedagogen arbeta för att främja hälsa och inkludering för flickor med adhd och autism? Teori I undersökningen används Scheffs (1990) teori om sociala band som teoretisk utgångspunkt, vilket fördjupas med hjälp av Aspelins (2018) utveckling av begreppet relationskompetens. Valet av teori motiveras genom att peka på relationens betydelse för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism. Metod Metoden som används i denna undersökning är kvalitativ semistrukturerad intervju med fenomenologisk ansats. I undersökningen intervjuas fem specialpedagoger som alla har erfarenhet inom gymnasieskolan. Metodvalet kan styrkas genom att visa på den semistrukturerade intervjuns fördelar, såsom i flexibilitet och goda möjligheter till uttömmande svar från respondenten under intervjutillfället. Den fenomenologiska ansatsen motiveras genom att visa på betydelsen av deltagarnas olika tolkningar av sina upplevelser, vilket i ett senare skede användes i en tematisk analys för att se på gemensamma teman i deltagarnas redogörelser. Resultat Undersökningens resultat visar att flickor med adhd och autism bemöts annorlunda än pojkar i liknande problematik. I resultatet framkommer att många lärare saknar kompetens att bemöta flickor med ett normbrytande beteende, vilket påverkar flickorna i negativ utsträckning. Resultatet visar också på betydelsen av tillitsfulla relationer med minst en vuxen i skolan för att främja en känsla av trygghet och sammanhang. Slutligen visar resultatet också att skolledningen har betydelse för att ge förutsättningar för specialpedagogen att få arbeta hälsofrämjande, förebyggande och för en mer inkluderande skolmiljö för flickor med adhd och autism i gymnasiet. Specialpedagogiska implikationer Denna undersökning visar på specialpedagogens betydelsebärande roll i gymnasieskolans elevhälsoteam. Specialpedagogen kan fungera som en brygga mellan elevhälsan och lärarna för att stärka samarbetet i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, samt i sin yrkesprofession bidra med kunskap och utbildning för att stärka lärarnas relationella kompetens kring elever som inte är neurotypiska. Nyckelord Adhd, autism, flickor, hälsofrämjande arbete, specialpedagogik

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)