Implementering av lean på en informationsprocess i en produktutvecklingsmiljö : En fallstudie på Saab AB

Detta är en Master-uppsats från KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

Sammanfattning:

Denna studie behandlar implementering av lean på en informationsprocess för fel- och avvikelserapportering i produktutvecklingen hos Saab AB, under affärsområdet Security and Defence Solutions (SDS) och sektionen Command & Control Systems (C2S). Målet med studien är att genom kartläggning av informationsflödet analysera hur leanfilosofi och leanmetoder kan implementeras för att utvärdera och förbättra informationsprocesser samt vilket problematik som finns förknippat med detta och kan avhjälpas av detta. Studiens mål är även att analysera hur mätetal kan användas för att mäta effektivitet och att se vilka potentiella risker som finns förknippat med detta samt så är målet att analysera hur ett företags organisationskultur påverkar flödet i informationsprocessen samt en implementering av lean.

Uppgiften löstes genom att skapa en gedigen kunskap inom området genom teoretiska källor och simultant så utfördes en omfattande fallstudie med 21 kvalitativa intervjuer som huvudsaklig bas där flera perspektiv framkom som bidrog till en övergripande kartläggning över informationsflödet. Det empiriska materialet analyserades gentemot det teoretiska ramverket, där Likers 14 identifierade principer för implementering fungerat som utgångspunkt, vilket ledde fram till att ett flertal slutsatser kunde dras.

Slutsatserna sammanfattas och illustreras i en figur som påvisar den generella problematik som behöver begrundas vid ett införande liknande det analyserade. I figuren belyser vi slutsatsen att företagskulturen genomsyrar varje steg av implementeringen av lean och att det första steget måste vara att se till så att kulturen är mottaglig för implementeringen och den förändring det innebär. Detta illustreras genom en organisationskulturgrund som stödjer hela den fortsatta implementeringen. I figuren belyses sedan problematikerna: stress och tidsbrist, informell felrapportering, IT-problematik, mätetal – visualisering samt bristfällig kommunikation. Slutsatsen som dras är att dessa problematiker, samt förändringsovilja inom företagskulturen, måste begrundas vid ett införande av lean och som också kan avhjälpas vid en implementering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)