Private Equity-finansiering - hjälpande eller stjälpande? : En eventstudie om svenska PE- och VC-aktörers påverkan på operationellt värdeskapande för svenska portföljbolag under 2000 – 2017.

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Det långsiktiga värdeskapandet av Private Equity (PE)- och Venture Capital (VC)-bolag är ett fenomen som forskats kring sedan dess uppenbarelse i mitten av 80-talet. Tidigare forskning har främst fokuserat på portföljbolagens prestation under ägande, medan forskningen är gles gällande de långsiktiga konsekvenserna av PE- och VC-ägande. Trots tidigare forskning inom området, som sträcker sig över tre decennier, finns det ingen etablerad konsensus om de långsiktiga effekterna av PE- och VC-finansiering. Med tanke på den tvetydiga forskningen och det faktum att det inte råder någon konsensus inom området syftar denna studie att undersöka fenomenet på den svenska marknaden. Syfte: Denna studie syftar till att analysera huruvida det råder en operationell prestationsskillnad mellan tidigare PE- och VC-ägda portföljbolag gentemot dess branschkonkurrenter efter avyttring genom börsnotering. Vidare ämnar studien  analysera de bakomliggande faktorerna till den tänkbara prestationsskillnaden samt utreda om dessa varierar beroende på vilken aktör som tidigare stått för ägandet. Metod: Undersökningen genomfördes på den svenska marknaden mellan 2000 och 2017 med EBITDA-marginalen, omsättning per anställd, avkastning på sysselsatt kapital, operativa kassaflöden/totala tillgångar och rörelsekapital/omsättning som indikator på operationell prestation. I linje med tidigare forskning tillämpar följande studie en kvantitativ forskningsmetod, en deduktiv design och använder både ett parametrisk och icke parametrisk test i syfte att avgöra den statistiska säkerheten i resultaten. Slutsats: Studien konstaterar att den långsiktiga operationella prestationen för tidigare PE-ägda portföljbolag är sämre än den för branschkonkurrenter. Resultaten fastställer dock en kortsiktig överprestation som grundar sig i varaktiga effekter av effektiviseringsåtgärder från ägandeperioden. I motsats till detta, indikerar VC-ägda portföljbolag på en operativ underprestation, relativt branschkonkurrenter, på kort- och lång sikt men på grund av ett begränsat urval av portföljbolag kan detta inte statistiskt säkerställas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)