Vinnare eller förlorare? : Aktieägarnas avvikelseavkastning i det köpande bolaget

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie undersöker hur ett tillkännagivande om ett företagsförvärv påverkar det köpande bolagets avkastning på den svenska aktiemarknaden. För att mäta avvikelseavkastningen på dagen för tillkännagivandet används en klassisk eventstudie. Studien innehåller 86 observationer där hälften av förvärven sker inom Sverige och hälften sker utanför Sveriges gränser. Resultaten för inhemska och internationella köp jämförs för att se om det finns någon skillnad mellan båda förvärvstyperna. En multivariat analys genomförs för att undersöka förklaringsgraden på avvikelseavkastningen.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)