Teknisk skuld och motstridigheter : En studie om samspelet mellan IT och verksamhet

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Författare: Lia Forslund; Emelia Karlsson; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Teknisk skuld är en metafor för omogna, ofullständiga eller otillräckliga tekniska artefakter i mjukvaruutvecklingens livscykel som orsakar högre kostnader och lägre kvalitet på lång sikt. Att ådra sig teknisk skuld kan på kort sikt skapa fördelar som att påskynda mjukvaruutvecklingen, dock på bekostnad av extraarbete när det gäller systemets framtida utvecklings- och förvaltningsbarhet. Agila system- och mjukvaruutvecklingsprojekt tenderar att ackumulera teknisk skuld i hög takt vilket skapar ett intresse av att ytterligare undersöka sambandet mellan agil utveckling och teknisk skuld. Syftet med denna studie är följaktligen att utforska organisatoriska motstridigheter och hur dessa relaterar till olika typer av teknisk skuld i agila organisationer. Denna studie analyserar resultatet av intervjuer med åtta yrkesverksamma respondenter från olika domäner inom IT-avdelningar för att karakterisera organisatoriska motsättningar på avdelningsnivå för att fastställa hur respondenterna uppfattar dem. Tre typer av motstridigheter har hittats relaterade till; förståelse och kommunikation, mål, värderingar och intressen samt prioriteringar. Vidare visar analysen sambandet mellan dessa motsättningar och olika typer av teknisk skuld. Slutligen visar studien att dessa relationer alla kännetecknades av dimensionerna; skapande, återbetalande, bibehållande eller undvikande. Denna analys målar upp en bild av det komplexa samspelet mellan organisatoriska motstridigheter och olika typer av teknisk skuld.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)