Nära döden upplevelser som inspiration till återhämtande trädgårdar

Detta är en Magister-uppsats från SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

Sammanfattning: Det finns likheter i miljöbeskrivningar från personer som varit med om ”nära döden upplevelser” (NDU) och de miljökvaliteter som beskrivs som gynnsamma för återhämtning i den miljöpsykologiska litteraturen. Vissa objekt och faktorer återkommer i berättelserna och verkar vara miljöer människor förknippar med upplevelser av frid och ro. Syftet med studien var att sammanställa och jämföra miljökvaliteter i miljöbeskrivningarna med de miljökvaliteter som beskrivs i den miljöpsykologiska litteraturen. Miljöfaktorer som framhävs i berättelserna är entréelement, inramning av platsen, växtlighet, förekomst av vatten, symbolik, ljusets påverkan och tystnadens betydelse. Kunskapen skall kunna bidra till att utveckla miljöpsykologisk teori om miljöpreferens och fungera som inspiration vid utformning av trädgårdar för ro, andrum och en möjlighet till stilla reflektion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)